Política de privacitat

Política de Protecció de Dades de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., amb domicili social a c/ del Coneixement, 7-13, Business Park Gavà, 08850 de Gavà (Barcelona) consult@fedefarma.com​

Les dades que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., i les societats participades per la mateixa, recapta dintre de la seva activitat comercial i els serveis que presta pasan a formar part d’un fitxer del qual FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. és la responsable del tractament, així com les societats que tinguessin accés.

 

II. CATEGORIES DE DADES TRACTADES I OBTENCIÓ

Les categories de dades personals que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. tracta sobre els seus socis, clients i proveïdors són:

  • Dades d’identificació personal.
  • Adreces postals o electròniques.

Les dades anteriorment mencionades han sigut obtingudes directament de Vostè a través de l’inscripció a l’esdeveniment.

Li correspon a Vostè, o a la seva Farmàcia o empresa assegurar l’actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

 

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT

A FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es tracten les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de:

  • Inscriure’l a l’esdeveniment “Cloenda” celebrat en data 20 de juny de 2019 així com les activitats tant lúdiques com formatives derivades d’aquest esdeveniment.
  • L’enviament de campanyes publicitàries i/o formatives relacionades directament amb l’esdeveniment.
  • L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre l’esdeveniment i les activitats que es derivin del mateix.

 

IV. PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. recopili mitjançant diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentres no es sol·liciti la seva supresió per part de l’interessat.

En qualsevol cas, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. guardarà les seves dades personals durent el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i acomplir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d’utilitat de les dades, aquests seran eliminats dels sistemes de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

 

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Consentiment de l’interessat.

Manteniment de relació contractual amb els socis de Federació Farmacèutica inscrits a l’esdeveniment (prestació de serveis, laboral, mercantil, etc.)

Acompliment de la normativa vigent i aplicable en matèria de productes farmacèutics.

Interès legítim del responsable.

 

VI. DESTINATARIS DE LES DADES

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. i les societats participades per aquesta, tractaran les dades en el marc de la relació comercial i contractual que uneix a les parts.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no compartirà les teves dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui fer-los servir en les serves accions de marketing directe, excepte en cas que disposem d’autorització expressa per a tal efecte.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cesionari per tal que pugui donar el seu consentiment expressament si fos necessari.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l’Agència Espanyola del Medicament o d’altres organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part de les esmentades Autoritats o en els casos que es consideri necessari en el marc d’un procediment judicial per a protegir els drets de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. o els seus socis.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. pot proporcionar les teves dades a terceres persones, com proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones hauran de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

 

VII. DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

Qualsevol persona té dret a tenir coneixement de si FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. realitza tractaments de les seves dades o no. I tenen dret a:

Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollits.

A rebre les seves dades en un format comú i de lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exerecici o la defensa de reclamacions.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el seru dret a oposar-se al tractament de les seves dades. FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims impresiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establides a la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que tenen dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitut del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, podrà dirigir-se en qualsevol moment a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. mitjançant correu electrònic a l’adreça consult@fedefarma.com​  o mitjançant correu postal a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., amb domicili social en c/ del Coneixement, 7-13, Business Park Gavà, 08850 de Gavà (Barcelona).

 

VIII. PROTECCIÓ DE DADES DELS USUARIS DEL WEB

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. així com la LOPDGDD, informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicant en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. Aquest tractament de les seves dades estarà amparat en el seu propi consentiment. Al prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consenteix al tractament de les seves dades per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

Així mateix, l’informem que llevat obligació legal o consentiment exprés per la seva part FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no cedirà les seves dades a terceres persones.

Per a l’exercici dels seus drets, preguem segueixi el procediment indicat al punt anterior.

Per altra banda, d’acord amb allò disposat a la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. Vostè podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

 

IX. MESURES DE SEGURETAT

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent en protecció de dades amb l’objecte d’evitar el robatori, alteració o accés no autoritzat a les dades, tenint en compte l’estat de la tècnica, les despeses d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

 

X. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions es regiran en tot moment per allò disposat a la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.

Información que recopilamos

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.